Användning

Odling av vete

ODLING

Att tillsätta biokol i odlingsjorden kan lindra begränsande faktorer i jorden så som brist på vatten eller näring.

Hästar på bete.

Djurhållning

Att blanda biokol i djurens foder har flera fördelar, det ökar t.ex. djurens tillväxt och minskar risken för olika sjukdommar.

peter-van-der-meulen-o1TfX4vEf2o-unsplash

MILJÖ

Med biokolets adsorberande förmåga är det till en bra kandidat för att rena vatten och minska övergödning.

nazrin-b-va-9d7AWLAgCmk-unsplash

Klimatnytta

Biokol kan på olika sätt reducera utsläpp av växthusgaser som koldioxid, dikväveoxid och metan.

ODLING

Biokol kan förbättra odling i många olika miljöer och avseenden.

Rikare jord med biokol

Biokolets egenskaper vid odling

Användning av biokol i odling har många fördelar. Det kan övervinna eller lindra jordbegränsande faktorer och därmed främja grödors tillväxt och utveckling. Applicering av biokol lämpar sig alla olika typer av miljöer som odling inom jordbruk, trädgårdar, fotbollsplaner, växtlighet med onaturlig omgivning som i stadsmiljö m.m. Att blanda biokol i jorden påverkar markens bulkdesitet, vattenlagringskapacitet, porositet, katjonbyteskapacitet och näringsinnehåll.

Läs mer

 

Ökar jordens kapacitet att lagra vatten

Trivsam miljö för microorganismer

Minska patogen

Minska växternas absorption av skadliga ämnen

Katjonbyteskapacitet

DJURHÅLLNING

Användning av biokol ger fördelar för djuren

Biokol och foder

Genom att tillsätta biokol till djurfoder kan flera fördelar uppnås. Det förbättrar matsmältningen och ämnesomsättningen av näringsämnen, vilket i sin tur förbättrar djurens tillväxt.

Biokolets förmåga att adsorbera giftiga ämnen tros förbättra sjukdomsresistansen och främja tillväxt hos friska djur. Dessutom kan biokol rena vattenbruk, och avloppsvatten från vattenbruk, vilket leder till hälsosam utveckling av djurhållningen.

Kor och metanutsläpp

Då biokol används i foder åt kor, en halv till en procent av fodret, fås de ovannämnda fördelarna. Dessutom minskar det kornas metanutsläpp och ger ett gödsel som blandat med kompost blir utmärkt för jordförbättring när det sprids på åkern.

Läs mer

Biokol i kornas foder bidrar till minskning av kornas metanutsläpp och ger ett gödsel som redan är laddat med biokol.
Skärmavbild 2020-09-04 kl. 10.02.20
Skärmavbild 2020-09-04 kl. 10.02.32
Skärmavbild 2020-09-04 kl. 10.02.37
Skärmavbild 2020-09-04 kl. 09.58.07
Skärmavbild 2020-09-04 kl. 10.03.54

MILJÖ

Genom att minska urlakning från åkrarna bidrar man också till att minska övergödningen i sjöar, hav och andra vattendrag.

Minska urlakning och rena vatten

Användning av biokol inom jordbruk gör att jorden får behålla dess näring och minskar markens urlakning. Detta innebär att växtnäringsämnen och lättlösliga ämnen inte tvättas bort med avrinnande vatten. Genom att hindra urlakning så minskas risken för övergödning/försurning av vattendrag, sjöar och hav.

Det annat sätt att använda biokol är till vattenrening. Det förbättrar vattenkvalitén, kan minska övergödning och därmed även minska metanutsläpp som nedbrytningen av alger skulle leda till.

Används inte biokolet direkt i odlingsjorden kan det verka som ett filter i avrinningsdiken vid åkermarkerna. Förutom att minska urlakningen laddas då biokolet och kan användas i odlingen och på så sätt återförs näringen till jorden igen.

KLIMATNYTTA

För en grönare framtid

Negative emission technology

Konstruktionen av kol i biokol är stabil och svår att sönderdela, vilket gör att biokol kan lagra kol i hundratals år och fungerar då som kolsänka. På så sätt är all användning (förutom förbränning) av biokol koldioxidnegativt – eller med andra ord klimatpositivt. Biokol klassades 2018 av IPCC som en “negative emission technology”.

Biokolets bidrag i kolets kretslopp

I kolets kretslopp binds koldioxid från atmosfären av växter genom fotosyntes. Kolet återgår sedan till atmosfären genom organismers cellandning och nedbrytning/förbränning av biomassa. Sen industrialiseringen så har halterna av koldioxid i atmosfären ökat, vilket har skapat obalans i kolets kretslopp. Den antropogena påverkan av kolets kretslopp ökar nivåerna av koldioxid, som i sin tur påverkar klimatet.

Läs mer

1 kg biokol motsvarar ungefär 3 kg koldioxid.

CO2

Minskar utsläpp av koldioxid. 1 kg biokol motsvarar 3 kg CO2

N2O

Användning av biokol i jorden minskar utsläppet av dikväveoxid

CH4

När biokol används i fodret till idisslare (t.ex. kor) minskar djurens utsläpp av metan.